Reta PIV

Reta PIV

Bezplatná online verzia slovníka „Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto“ (Úplný ilustrovaný slovník esperanta) bola spustená dňa 4.4.2012. Vďaka spolupráci SAT a E@I a vďaka finančným darom esperantistov vznikla elektronická verzia slávneho slovníka „PIV“.