Projekty

Vzdelávacie web stránky

deutsch.intro – Aplikácia na učenie sa nemčiny pre každého bez predchádzajúcich znalostídeutsch.info sa rozširuje o nový úvodný kurz výučby nemeckého jazyka pre úplných začiatočníkov: „deutsch.intro“. Bude inovatívny, interaktívny a užívateľsky prívetivý, aby umožnil účasť študentom s rôznymi IKT zručnosťami, záujmami a potrebami.Chceme pomôcť začiatočníkom v nemčine rýchlejšie dosiahnuť úroveň kompetencií. To by im malo umožniť efektívnejšiu komunikáciu trénovaním ich schopnosti samostatne tvoriť rôzne vety, dokonca aj s veľmi malou dostupnou slovnou zásobou.Ako všetky doterajšie ponuky na deutsch.info, aj nový kurz bude k dispozícii bezplatne.Je určený pre každého, kto má záujem učiť sa nemčinu a pre koho je kurz A1 na deutsch.info stále príliš ťažký. Obsah bude dostupný v 22 jazykoch. Viac info tu: https://deutsch.info/intro
TestU Online – bezplatný portál na tvorbu testov za účelom vzdelávania — TestU Online je bezplatná, viacjazyčná online vzdelávacia platforma, ktorá umožňuje jednoduché a rýchle vytváranie rôznych druhov testov, kvízov a cvičení, ktoré budú primárne zamerané na učenie sa cudzích jazykov. Používateľmi platformy TestU budú najmä učitelia, lektori a ich žiaci, ktorí navštevujú základné školy alebo iné formy formálneho či neformálneho vzdelávania. Podnetom na vytvorenie takejto platformy bola pandémia, ktorá ukázala, že nie všetky deti majú rovnaký prístup k vzdelávaniu. TestU bude umožňovať prístup k bezplatnému vzdelávaniu všetkým deťom, bez ohľadu na ich sociálno-ekonomický status, náboženstvo, pôvod, geografickú polohu či akýkoľvek druh postihnutia.
Durch der-die-das mit viel Spaß – App for learning German articles and declinations — Učenie sa členov (der/die/das) je náročnou úlohou - o tom vedia všetci, ktorí sa niekedy zaoberali nemčinou! Touto aplikáciou chceme učenie sa členov uľahčiť a podporiť ho hravým spôsobom. Projekt prebieha od októbra 2019; aplikácia bude hotová v septembri 2021.

Kuarki – Traveller between wor(l)ds

Kuarki - Traveller between wor(l)ds bezplatná mobilná aplikácia pre viacjazyčné deti vo veku od 10 rokov. Pomocou nej si deti rozšíria slovnú zásobu a precvičia si čítanie a písanie. Cieľom aplikácie je pomôcť preklenúť častú priepasť medzi jazykom v škole a jazykom v domácom prostredí a zároveň sprostredkovať čitateľom nové vedomosti zaujímavým a zábavným spôsobom. Aplikácia pomôže aj deťom, ktoré sa učia cudzí jazyk a chceli by si zlepšiť čítanie s porozumením.
Vortoj – to je hravé spojenie učenia sa slovíčok a pohybu! — Nová počítačová hra od združenia E@I o postrehu, jazykoch a zábave. S hrou Vortoj (v preklade z esperanta "slová") si precvičíte cudzie jazyky a získate väčšiu istotu pri hláskovaní slov. Zároveň sa skvelo zabavíte či už v triede, s priateľmi alebo s kolegami. Učitelia jazykov ocenia možnosti upravovania zoznamu slovíčok, vďaka čomu hru prispôsobia na mieru svojim študentom. V hre sa spája zdravá súťaživosť a zábava, precvičiť sa dá zároveň pohyb ako aj pamäťové závity!
Polish Online — Interaktívna e-learningová platforma polski.info vám pomôže osvojiť si základy poľského jazyka, ktorý je po ruštine druhým slovanským jazykom s najväčším počtom hovoriacich. Získať základy tohto jazyka budete môcť online, efektívne a zdarma. Platforma bola navrhnutá pre cudzincov, ktorí by sa radi naučili poľštinu a bližšie spoznali túto krajinu nasýtenú bohatou európskou históriou a kultúrou.
Počítač pre každého — Kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Uskutoční sa celkom 10 školení v 8 mestách Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, na ktorých sa záujemcovia naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu. Všetky výučbové materiály budú aj po skončení projektu naďalej k dispozícii v podobe online kurzu pre samoukov.
Multilingual Accelerator — Cieľom projektu je vytvoriť „urýchľovač mnohojazyčnosti“, ktorý deťom umožní stať sa rýchlejšie multilingválnym, ako i uveriť v svoje jazykové schopnosti. Zakladáme na myšlienke, že osvojenie si esperanta limitovaného len na 200 morfém, môže posilniť schopnosť detí naučiť sa cudzí jazyk a poskytnúť viacero výhod.
Reflections — Cieľom projektu je ponúknuť učiteľom vzdelávacie stratégie pre kozmopolitné zapojenie, učenie rozmanitosti, filozofiu a ponúka aj praktické aplikovanie týchto princípov v triedach. Materiály podporia učenie sa zručností potrebných na aktívnu účasť v demokratických procesoch, kritické myslenie a život v rôznorodých spoločnostiach, rovnako ako témy o ľudských právach, klimatických zmenách, globalizácii, férovom obchode a spotrebe. Prebieha pokračovanie, druhé kolo projektu, podporeného v rámci programu Erasmus+.

Traveler between wor(l)ds

Cieľovou skupinou tohto projektu (2016-2019) sú viacjazyčné deti. Typickým príkladom sú rodiny, ktoré sa presťahovali do inej krajiny a deti tak vyrastajú v inojazyčnom prostredí. Hoci sa väčšinou rýchlo adaptujú na nový jazyk, často sa u nich zanedbáva rozvíjanie materinského jazyka. Práve ten by mala podporovať nová mobilná aplikácia, ktorá bude obsahovať dvojjazyčné pútavé texty na témy, s ktorými sa deti stretávajú na vyučovaní. Dieťa si tak rozvíja slovnú zásobu a terminológiu paralelne v oboch jazykoch. Pripravuje sa tiež webová stránka s užitočnými informáciami pre rodičov a učiteľov viacjazyčných detí.
Deutsch.info – didaktické pomôcky pre školy — Prvotným cieľom portálu deutsch.info bolo ponúknuť bezplatný online kurz nemčiny nielen pre jazykové školy ako doplnok, ale aj pre samoukov. Tí sa tak dnes môžu naučiť po nemecky bez asistencie učiteľa. Tento projekt (2016-2018) vychádza v ústrety učiteľom nemčiny, ktorí hľadajú pre svojich žiakov vhodné materiály. Pripravujú sa pre nich informácie o využití metódy CALL na školách a v každej lekcii budú k dispozícii na stiahnutie cvičenia a hry adaptované na použitie v školskom prostredí.
Russian Online — Po vzore webových portálov pre samoukov (Slovake.eu, Deutsch.info, Mluvtecesky.net a iné) sa pripravuje stránka na výučbu ruštiny. Bude obsahovať kurzy úrovne A1, A2, slovníky, gramatiku a materiály na čítanie a počúvanie s porozumením. Pre podnikateľov sa pripravuje sekcia s informáciami užitočnými na začatie podnikania v Rusku. Projekt je podporený EU-programom „Erasmus+“.
IpuS – Let’s talk about Porno — Projekt s provokatívnym názvom si kladie za cieľ upozorniť na riziká internetovej pornografie a tzv. sextingu u detí a dospievajúcich. Sextingom označujeme vzájomné posielanie svojich či cudzích intímnych záberov. To, čo možno mládež považuje za neškodné, môže nielen ohroziť ich zdravý vývoj, ale často vedie aj k prejavom kyberšikany (šírenie cudzích intímnych fotografií či videí cez internet, nebezpečné prenasledovanie, nátlak, vydieranie). Projekt je určený najmä rodičom, ktorí chcú, aby ich deti používali internet bezpečne a zodpovedne.
Schau hin — Pokračovanie projektu Cybermobbing a rozšírenie webovej stránky cyberhelp.eu o nové témy: sexting, posting, grooming a nedostatočná ochrana osobných údajov. Týmito problémami sú najviac ohrozené deti a mládež. Na stránke pribudnú výučbové moduly pre sociálnych pedagógov a pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou.
Slovake.eu — Viacjazyčný portál venovaný výuke slovenského jazyka pre cudzincov. Projekt finančne podporila EÚ-agentúra EACEA a web bol spustený v marci 2011. Web je vybudovaný na základe skúseností so stránkou lernu.net a inými internetovými projektmi. V novembri 2013 začína druhá etapa, počas ktorej pribudnú kurzy úrovne B a aj niekoľko ďalších funkcií.
Cybermobbing — Projekt "Cybermobbing" (kyberŝikana, internetová šikana) sa netýka výuky jazyka. Dva roky bude tím pripravovať mnohojazyčný informačný portál varujúci pred nástrahami virtuálneho sveta a poskytujúci rady deťom a dospievajúcim. Projekt veľmi dobre zapadá do portfólia E@I, ktoré sa špecializuje na "edukáciu na internete" - vzdelávať mládež o nástrahách internetu (a ľuďoch, ktorí ho zneužívajú) je v súčasnom svete vítanou a veľmi aktuálnou iniciatívou.
CZKey — V rámci tohto projektu vzniká stránka na výučbu jazyka susediaceho so slovenčinou - češtiny. K dispozícii budú všeobecné kurzy na úrovni A1 a A2, kurz pre budúcich lekárov na úrovni B1 a jeden kurz špeciálne pre Slovákov. Koordinátor (jazykové centrum Masarykovej univerzity v Brne) sa inšpiroval projektmi E@I na výučbu slovenčiny a nemčiny. Centrum navyše pomohlo preložiť stránku slovake.eu do češtiny a následne vznikla myšlienka vytvoriť podobný projekt pre vlastný jazyk. Češtinu sa bude možné učiť prostredníctvom viacero jazykov.
Lingvo.info — Viacjazyčná stránka poskytne informácie o jazykoch a existujúcich webových kurzoch na výučbu jazyka a preukáže, že učenie sa jazykov môže byť zábavné a zároveň aj užitočné.
Global E-learning — Viacjazyčný online kurz si kladie za cieľ poskytnúť informácie o otázkach týkajúcich sa globalizovaného a prepojeného sveta.
Speak and Learn — Mnohojazyčná interaktívná audiovizuálna aplikácia na výučbu jazykov. Umožní študentom naučiť sa potrebný jazyk na úrovni A1 a, ak to bude možné, sprístupní mu úroveň A2.
lernu! — Mnohojazyčné webové stránky s kurzmi esperanta, ktoré oslovujú každého, kto sa chce niečo nové naučiť. Okrem kurzov na rozličných úrovniach obsahuje slovníky, prehľad gramatiky, ozvučené príbehy s ilustráciami, komunikačné nástroje a veľa iného.
deutsch.info — Viacjazyčný portál venovaný výučbe nemeckého jazyka pre cudzincov. Tento bezplatný kurz pre samoukov funguje už od roku 2013. Odvtedy si získal viac ako 350 000 používateľov a bol preložený do 19 jazykov. V rámci nového projektu podporeného cez Erasmus+ (2014-2017) sa kurzy obohatia o nové lekcie, pribudne kurz úrovne B2 a tiež nové materiály do Mediatéky.

O esperante

Drakoj — Táto stránka obsahuje preklad základných pravidiel hry Pathfinder do esperanta. Pathfinder je stolová fantasy hra na hrdinov, v ktorej pán hry popisuje herný svet a ostatní hráči hrajú rolu svojich hrdinov.
Ridejo — Ridejo je stránka s vtipmi a zábavnými obrázkami v esperante. Návštevníci môžu za najlepšie hlasovať a sami pridávať nové. Vaše príspevky sú veľmi vítané!
Zamenhof.info — Viacjazyčná stránka o živote a diele Ľ. L. Zamenhofa. Stránka vznikla pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia.
Pražský manifest — Cieľom tejto stránky je predstaviť dôležitý dokument esperantského hnutia - Pražský manifest pri príležitosti jeho 20. výročia. Stránku vytvoril taliansky esperantista, grafik a programátor Edoardo Nannotti v rámci Európskej dobrovoľníckej služby pri E@I.
Komputeko — Zbierka počítačových termínov je portál zhromažďujúcí počítačové termíny v čo najväčšom možnom počte jazykov, s cieľom stimulovať správne používanie jazyka a obmedziť používánie (často nesprávných foriem) termínov z americkej angličtiny.
Bretaro — Online archív esperantských materiálov ako knihy, dokumenty a fotografie. Cieľom je zachovať cenné literárne diela a uchrániť ich pred vymiznutím. Na Bretaro.net sa ukladajú len také diela, ktoré už nie sú chránené autorskými právami, alebo ktoré autori sami uvoľnili na použitie na internete.
Reta PIV — Bezplatná online verzia slovníka "Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto" (Úplný ilustrovaný slovník esperanta) bola spustená dňa 4.4.2012. Vďaka spolupráci SAT a E@I a vďaka finančným darom esperantistov vznikla elektronická verzia slávneho slovníka "PIV".
Bonan Apetiton — Apetito je nová stránka o varení v esperante. Obsahuje recepty, ako aj články o varení, zdravej strave a podobne. Najviditeľnejším špecifikom stránky Apetito je možnosť, aby sami používatelia pridávali vlastné recepty alebo zaujímavé články o varení a stravovaní.
Toki pona — Toki pona je filozofický jazyk so stovkami hovoriacich po celom svete. Na rozdiel od iných plánovaných jazykov sa nesnaží byť medzinárodným jazykom, má slúžiť len ako komunikačný prostriedok založený na najzákladnejších myšlienkach, bez ťažkostí súčasného života. V júli 2013 vyšla prvá papierová učebnica. Táto stránka vám prináša všetkých 76 lekcií z učebnice spolu s prílohami, ktoré sa do knihy nezmestili.
Objavte esperanto — Stránka k projektu na tvorbu brožúry Objavte esperanto – moderná, vo viacerých jazykoch vydaná brožúrka o esperante. Informuje o histórii jazyka, o jeho používaní v súčasnosti, dôležitých organizáciách, prebiehajúcich podujatiach. Formát B5, plnofarebná, 24 strán. Doteraz vydaná v 15 jazykoch – v PDF stiahnuteľná.
Esperanto Elektronike — DVD Esperanto elektronicky je najobsiahlejší a najpestrejší vydaný kompletný materiál o medzinárodnom jazyku Esperanto. Zameriava sa na dve verejnosti: Esperantistom poskytuje veľa zaujímavých elektronických materiálov (knihy, články, hudba...) neesperantistom/začiatočníkom poskytuje informácie o esperante, kurzy, slovníky... Odteraz je k dispozícii aj zadarmo a online.
CD „Esperanto“ — CD Esperanto sa vďaka spolupráci organizácie E@I a mesta Bjalistok objavilo 10. septembra 2008 v novinách Gazeta Wyborcza a ide o doteraz najpočetnejšie vydané esperantské dielo: v počte 400 000 kusov. Disk je dvojjazyčný (poľština a esperanto) a jeho cieľom je prezentovať esperanto širokej verejnosti hravým a zábavným spôsobom. Jeho obsah je teraz pre každého dostupný aj online.

Ostatné projekty

Tri piliére mostu PL+DE+SK na zdieľanie praktík za cieľom posilnenia aktivít organizácií — Erasmus+ projekt spoločne s TEJO, spoluorganizovaný ČEJ, ktorý sa uskutočnil v rokoch 2017-2018. Cieľom projektu bolo vyškoliť učiteľov Esperanta tým, že im boli prezentované metódy a techniky ako ho správne učiť. Číslo projektu: 2016-1-PL01-KA204-026528.

Európska dobrovoľnícka služba

Európska dobrovoľnícka služba — E@I hosťuje mladých ľudí z rôznych, najmä európskych krajín od 2013 vďaka podpore programu Erasmus+.

V súčasnosti nevyvíjané

ESPA EST 2.0 — Projekt na výučbu španielčiny (zameraný na "obchodnú španielčinu") a na poskytovanie praktických rád ohľadom obchodovania so španielskymi firmami. E@I je partnerom projektu, zodpovedá za slovenskú a českú časť. Projekt podporila EÚ-agentúra EACEA (program Celoživotné vzdelávanie) a spolupracujú na ňom partneri z Bulharska, Španielska, Lotyšska, Poľska, Rumunska a Slovenska.
Esperanto 55+ — Tento dvojročný projekt (2009-2011) bol zameraný na vzdelávanie starších občanov a jeho hlavným cieľom bolo pripraviť skupinu učiteľov esperanta pre univerzity tretieho veku. Noví učitelia začali pôsobiť na poľských UTV už na jeseň 2011.
Lingva Prismo — Stránky o jazykovej rozmanitosti, ktoré vám predstavia niekoľko jazykov a abecied sveta a ponúknu možnosť fakty o nich si osviežiť v internetovom kvíze. V súčasnosti prebieha v rámci projektu Lingvo.info rekonštrukcia pôvodných webových stránok.
InterkulturoInterkulturo je projekt, ktorý pomáha medzikultúrnym kontaktom medzi skupinami z rôznych kútov sveta, aby sa skontaktovali, zoznámili a vymieňali si svoje vedomosti, navzájom sa pýtali, diskutovali o svojich záujmoch či pochybnostiach.
Nitobe-centro — Nitobe-centrum pre jazykovú demokraciu nabáda k verejnej debate o medzinárodnej komunikacii a rovnoprávnej jazykovej politike, predovšetkým v Europskej únii.
Esperanto-aktuale — Viacjazyčný bezplatný informačný portál o medzinárodnom jazyku esperanto a o jeho kultúre: gramatike, histórii, hnutí a pod. Dôležitú súčasť portálu tvoria novinky o esperante, jazykovej politike a príbuzných témach. V spolupráci s mnohými esperantistami z celého sveta usilujeme o to, aby sa na portáli nachádazali vždy tie najdôležitejšie a aktuálne informácie o všetkom, čo hovoriaci esperantom považujú za dôležité.