Eduskills.plus – nová vzdelávacia platforma na rozvoj kritického myslenia mládeže je už k dispozícii

Vďaka finančnej podpore programu Erasmus+ v rámci akcie Sociálne začlenenie prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže je nová vzdelávacia platforma pre pedagógov a pracovníkov s mládežou v poslednej fáze príprav. Táto platforma poskytuje pedagógom úplné učebné osnovy za cieľom realizácie metódy filozofického pátrania v školských triedach. Rovnako sprístupňuje vzdelávacie moduly a mediálnu knižnicu, ktorá obsahuje zbierku metód z rôznych krajín a materiály v rôznych jazykoch. Medzi diskutované témy patria: udržateľná spotreba, globalizácia, cesta našich výrobkov, útek pred vojnou a prenasledovaním, rozmanitosť vo futbale, ľudské práva, islamofóbia a iné.

Všeobecné informácie o projekte

Viacjazyčná platforma EduSkills+ sa venuje rôznym kozmopolitným vzdelávacím stratégiám a ich rastúcemu významu v európskom a medzinárodnom kontexte. Učitelia na nej nájdu bezplatné online a offline vzdelávacie materiály, ako aj informácie o tom, ako čeliť aktuálnym vzdelávacím výzvam. Projekt je založený na predpoklade, že medzikultúrna integrácia v globalizovanom svete si vyžaduje osobitné stratégie na odstránenie predsudkov, spochybňovanie stereotypov, prekonanie kultúrnych bariér a podporu dialógu. Zdá sa, že práve vzdelávanie za účelom kozmopolitnej angažovanosti prostredníctvom špecifických vzdelávacích politík a postupov je najúčinnejšie pre deti a mládež.

“Moderná demokracia čelí výzve poskytnúť vzdelávanie, ktoré reaguje na rastúcu komplexnosť sveta. Jedným z cieľov výchovy k demokracii je, aby boli občania schopní aktívne sa zúčastňovať demokratických procesov.”, vraví Dr. Daniela Camhy z Rakúskeho centra filozofie pre deti a mládež. “Vo filozofii je budovanie komunity pátrania kľúčové. Tento proces je zároveň veľmi hlboký, demokratický a ukazuje ako demokracia môže fungovať”

Od roku 2016 pracovalo na projekte financovanom Európskou komisiou. Spoločne vyvinuli internetovú platformu Eduskills+, ktorá obsahuje informácie v šiestich jazykoch: nemčine, angličtine, taliančine, poľštine, slovenčine a slovinčine. Výmena medzi zamestnancami partnerských organizácií viedla k tvorbe vzdelávacieho obsahu, ako aj dodatočného multimediálneho obsahu založeného na moderných didaktických nástrojoch. Učitelia sa môžu tešiť na celý rad materiálov a modulov vytvorených na základe zistení a výsledkov úspešných projektov renomovaných inštitúcií – Neapolská univerzita, Inštitút Georga Eckerta, Združenie Südwind a Rakúske centrum filozofie pre deti a mládež. Tieto materiály a moduly boli vytvorené v spolupráci s ďalšími partnermi a prispôsobené európskemu kontextu. Patria sem učebné osnovy špeciálne vyvinuté na podporu kozmopolitnej angažovanosti v oblasti filozofie pre deti a mládež, vyučovanie za účelom rozvoja citlivosti voči rôznorodosti a globálny prístup ku vzdelávaniu.
 “V materiáloch nájdete množstvo cvičení navrhnutých s cieľom poskytnúť študentom nástroje zamerané na rozvoj ich kognitívnych schopností, ktoré im poskytnú také kritériá, ako napríklad schopnosť uvažovať, schopnosť robiť úsudky, schopnosť presnejšie vymedzovať pojmy a vytvárať koncepty. Cvičenia zároveň podporujú rozvoj afektívnych zložiek, ako sú empatia, predstavivosť a vzťahové schopnosti.“, vysvetľuje Dr. Maria Miraglia z Neapolskej univerzity.”

Štruktúra platformy Eduskills+

Platforma sa skladá z troch hlavných súčastí:

Moduly
Voľne dostupné a kreatívne vzdelávacie materiály týkajúce sa štyroch hlavných tematických okruhov podporujú nadobúdanie zručností potrebných k aktívnej účasti v demokratických procesoch, životu v rôznorodých spoločenstvách a rozvoju kritického myslenia. Moduly pripravené na použitie vo vzdelávaní k rozmanitosti a globálnym problémom, ako aj na riešenie filozofických otázok sú zložené takto:

1. Všeobecné informácie o module (opis, didaktická perspektíva, Prepojenie na učebné osnovy)
2. Základné informácie o téme
3. Plány vyuč. hodín (3-11×45/60min)
4. Súvisiace materiály (cvičenia, texty, videá, pracovné listy)

Tieto moduly môžu byť v triedach použité ako celok, alebo iba ich určité časti. Medzi témy, ktorými sa zaoberajú patria: ľudské práva, rasizmus, migrácia, klimatické zmeny, globalizácia, “fair trade” a spotreba. Moduly sú zoskupené do štyroch zastrešujúcich tém:
 • Prepojený svet – Globalizácia, jej prínosy a riziká
 • Spolunažívanie – Migrácia, jej príčiny a život v pluralitnej spoločnosti
 • Ľudia v pohybe – Demokracia a mierové spolužitie v rôznorodosti v Európe
 • Myslíme spoločne – Kritické zmýšľanie o svete a svojom mieste v ňom
Videá
Videá poskytujú stručný úvod k niektorým modulom a používaniu platformy ako takej. Viaceré dlhšie videá sa týkajú koncepcie filozofického prístupu.

Mediálna knižnica
V mediálnej knižnici môžete nájsť multimediálny obsah, ako napríklad: odkazy, literatúru, didaktické materiály a iné projekty zaoberajúce sa témou daných modulov. Tieto je možné zoradiť podľa viacerých filtrov, ako napríklad: téma, jazyk či typ materiálu.

Prečo kozmopolitné vzdelávanie?

Žijeme v dobe veľkej neistoty a zmien. Urýchlenie globalizácie má mnoho dôsledkov a zasahuje do života ľudí, ako aj do európskych tried. Sme svedkami zvýšenej miery migrácie a prelínania kultúr, čo vedie k novým formám správania a zmýšľania, a zároveň prináša oslabenie miestneho spôsobu života.

„Bohužiaľ, v tomto období veľkej regresie vidíme, že interkulturalita nevzniká prirodzene. Našou reakciou na interkulturalitu často býva to, že sa uzavrieme do našej vlastnej identity, čo nás vedie k uchyľovaniu sa k stereotypom a predsudkom.“ – Dr. Stefano Oliverio (Neapolská univerzita)

Technologický pokrok, predovšetkým nové médiá, menia spôsob, akým na seba navzájom pôsobíme, ako aj spôsob, akým vnímame informácie a vedomosti. Neschopnosť primerane uvažovať o týchto zmenách vo svetle vlastného života vedie k strachu, vylúčeniu, stiahnutiu sa zo spoločnosti a v extrémnych formách i k násilnej radikalizácii. To všetko vytvára tlak na školy a učiteľov, ktorý ich núti snažiť sa porozumieť neustále sa meniace globálne prostredie a pripraviť študentov na tento nový svet. Vyžaduje si to rozvoj konkrétnych vzdelávacích stratégií zameraných na podporu medzikultúrneho dialógu a budovanie nových identít vyplývajúcich z možnosti interagovať s “tým druhým”. Takéto vzdelávacie stratégie dokážu ponúknuť kognitívne, afektívne a spoločenské nástroje, skrze ktoré je možné riešiť predsudky a stereotypy. Rovnako pripravujú študentov na aktívne občianstvo v rozmanitej a komplexnej spoločnosti.

Cieľom je podporiť rozvoj kompetencie viesť dialóg a uvažovať. Tieto kompetencie tvoria základ pre rozvoj kozmopolitného dialógu a identity. Takýto dialóg sa považuje za nevyhnutnú podmienku sociálneho začlenenia a sociálneho rozvoja komplexných spoločenstiev.

„Filozofický dialóg, ktorý podporujeme, predstavuje rozvoj aktívnych myšlienok. Pokúšame sa deťom a dospelým pomôcť nadobudnúť nástroje na sebavyjadrenie, uvažovanie, uvedomenie si prepojení, objavenie protikladov v informáciách. Vedieme ich k tomu, aby sa naučili rozmýšľať nezávisle. Ide o holistické zmýšľanie – o to, aby sme boli otvorení a schopní viesť dialóg. Deti i dospelí sa teda učia vyjadriť sa, zdôvodniť svoje stanoviská a vyvodiť dobré úsudky. To vedie k zvýšeniu tolerancie a otvorenosti voči názorom, myšlienkam a kultúram ostatných ľudí – a to je veľmi dôležité.” – Dr. Daniela Camhy (Rakúske centrum filozofie pre deti a mládež)

Aké sú ciele a účel platformy? 

Účelom tohto projektu je teda ponúknuť európskym učiteľom vzdelávacie stratégie pre rozvoj kozmopolitnej angažovanosti. Tento účel sa spĺňa tak, že platforma učiteľom umožňuje rozvíjať potrebné zručnosti a ponúka materiály na praktické uplatnenie týchto princípov v triedach. Kozmopolitná myšlienka formuje spôsob, akým ľudia spolunažívajú, pripravuje mládež na pochopenie základných ľudských práv, demokratických hodnôt a medzikultúrneho dialógu a zároveň ich motivuje k tomu, aby sa stali aktívnymi a angažovanými občanmi. Všetky tieto črty im bránia v tom, aby sa stali korisťou zjednodušenej interpretácie sveta (medzi nimi nacionalizmu), radikalizácie, ale aj sociálnej a politickej nečinnosti. Platforma bola vytvorená v nádeji, že dosiahne tieto konkrétne vzdelávacie ciele:

 • pomôcť študentom a učiteľom rozvíjať kozmopolitný rámec zmýšľania kombináciou otvorenosti k novému s reflexívnym zapojením ich vlastnej kultúry, tradícií a identity;

 • podporiť pocit európskeho občianstva založeného na porozumení a dodržiavaní ľudských práv a demokracie;

 • vzdorovať stereotypom za pomoci reflexívnej interakcie s rôznymi kultúrami a presadzovať dôležitosť boja proti rasizmu, predsudkom a xenofóbii;

 • informovať učiteľov a študentov o globalizme a procesoch globálnej interakcie;

 • podporovať kritické myslenie a jeho implementáciu pri manipulácii s novými médiami;

 • podporovať kognitívne a afektívne zručnosti u mladých s potrebou vysporiadať sa so životom v multikultúrnej spoločnosti;

 • posilniť európsky rozmer odbornej prípravy učiteľov;

 • podporovať zlepšenie pedagogických prístupov ku globálnym, kozmopolitným a sociálnym otázkam;

 • zvýšiť povedomie o dôležitosti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Európe;

 • podporovať rovnosť a prispieť k boju proti všetkým formám diskriminácie na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

 • prispieť k tvorbe vzdelávacieho prostredia, ktoré podporuje rovnosť a je prijateľnejšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.